Hybrid discussion with energy expert Rustan Nilsson (Sweden) “Problematic energy consumption” with follow-up discussion in Latvian

Are you a theatre director, photographer, playwright, composer, sculptor, new media artist or any other creative professional? Want to know how you can get involved in sustainable development? This is the opportunity for you!

In May 2024 the 3 innovation seed money open calls are to be announced in Latvia, Finland and Sweden. To help culture and creative field  practitioners build cross-innovation skills and create clear proposals for the calls, partners are organising 3 parallel capacity building programmes in all three surroundings. Below you can find English information about an event held as a part of the event programme in Latvia.


Vai Tu esi režisors, fotogrāfs, dramaturgs, komponists, tēlnieks, jauno mediju mākslinieks vai kādas citas radošās profesijas pārstāvis? Vēlies uzzināt, kā Tu vari iesaistīties ilgtspējīgu risinājumu izstrādē? Šī ir iespēja Tev! Pasākumi Jūrmalā, Rīgā un tiešsaistē sniegs iespēju paplašināt zināšanas un sagatavoties gaidāmajam 9900 EUR vērtajam radošo inovāciju konkursam “Ieslēdz Kaugurus!”. Pasākumiem iespējams reģistrēties šeit.

Trešo semināru Ziemeļu dimensijas Kultūras partnerība un Jūrmalas pašvaldība organize kopā ar projekta partneri STPLN (radošais inkubators, kurš atrodas Malmö, Zviedrijā) un tā mērķis ir mazināt plaisu starp māksliniecisko darbību un vides pārmaiņām, palīdzot orientēties sarežģītajā radošuma un ilgtspējas mijiedarbībā. Pasākums notiks Elektrum energoefektivitātes centrā (Jomas ielā 4, Jūrmalā) 18. aprīlī plkst. 13:30.

Kā radošo nozaru praktiķi var iesaistīties ar vidi, ilgtspēju un klimatu saistītu problēmu risināšanā? Pārzinot savus mākslinieciskos un radošos procesus, šis pasākums ir iespēja iedziļināties enerģijas patēriņa jautājumā.

Pasākums paredzēts mākslas, kultūras un radošo profesiju pārstāvjiem, kuri ar savu darbu vēlas iesaistīties ilgtspējīgas attīstības veicināšanā, kā arī valsts iestādēm un ekspertiem, kuri ir saistīti ar enerģijas patēriņa jautājumiem.

Rustans Nilsons (Rustan Nilsson) ir iedvesmojošs vides eksperts no SySav (atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums, Scania reģions, Zviedrija), kurš sniegs iespēju gūt padziļinātākas zināšanas par enerģijas patēriņu un ar to saistītajām praktiskajām problēmām.  Šīs zināšanas būs noderīgas, lai izveidotu saistošu projekta pieteikumu gaidāmajam radošo inovāciju konkursam.

Mēs pulcēsimies Elektrum energoefektivitātes centrā (Jomas ielā 4, Jūrmalā), lai kopīgi noklausītos Rustana Nilsona stāstījumu no Zviedrijas (lekcija notiks angļu valodā) un pēc tam kopīgi diskutētu un pārdomātu tikko dzirdēto.

Lūdzam ņemt vērā, ka reģistrācija pasākumam ir obligāta. Pasākums ir bez maksas, un tajā var piedalīties ikviens interesents.

13:30-14:00 Pasākuma atklāšana, ievads

14:00-15:00 Rustana Nilssona stāstījums

15:00-15:30 Diskusija

Projekta pasākumus Latvijā nodrošina projekta vadošais partneris Ziemeļu dimensijas Kultūras partnerība – starpvaldību organizācija, kuras sekretariāts atrodas Rīgā. Pasākumi tiek īstenoti ciešā sadarbībā ar projekta partneri Jūrmalas pašvaldību, un tos vadīs Marta Kontiņa (Story Hub). Plašāka informācija par pasākumu ciklu lasāma šeit.

“CCI4Change: Iedzīvotāju enerģijas patēriņa paradumu maiņas veicināšana Baltijas jūras pilsētās un pašvaldībās” projektu 80 procentu apmērā līdzfinansē Eiropas Savienības INTERREG Baltijas jūras reģiona programma, bet 20 procenti ir projekta partneru līdzfinansējums.

Projektu īsteno Ziemeļu Dimensijas Kultūras partnerība (vadošais partneris, sekretariāts atrodas Latvijā); Jūrmalas pašvaldība (Latvija); Kotkas pilsēta (Somija); Skones reģions (Zviedrija); Cursor Oy: (Somija); Föreningen Stapelbädden/STPLN (Zviedrija) un Dienvidaustrumu Somijas Lietišķo zinātņu universitāte (Xamk) (Somija).


Creative and Cultural sector practitioner skill-building events in Jūrmala, Riga and online will provide opportunity to build skills and prepare for the upcoming “Switch on Kauguri” innovation open call worth 9900 EUR. Register here.

Third workshop Northern Dimension Partnership on Culture co-organises with project partner STPLN (creative incubator located in Malmö, Sweden) and aims to bridge the gap between artistic work and environmental change, empowering you to navigate the intricate intersection of creativity and sustainability.

How can you, as a creative, engage in challenges related to the environment, sustainability, and climate? While having a firm grasp of your artistic and creative processes, here is an opportunity to delve into the issue of energy consumption.

The event is designed to benefit arts, culture and creative professionals who want to engage in sustainable development through their work, as well as public authorities and experts who are connected to matters of energy consumption.

Rustan Nilsson, an inspiring environmental educator at SySav (a garbage disposal company), will provide you with the in-depth knowledge about energy consumption and the real challenges associated with it that you need to create a compelling project for the CCI4change call.

We will gather at Elektrum energoefektivitātes centrs (Jomas iela 4, Jūrmala) to commonly listen to Rustan Nilsson’s input from Sweden (held in English) and then commonly discuss and reflect on what we have just heard.

13:30-14:00 Opening of the event, introduction

14:00-15:00 Keynote by Rustan Nilsson

15:00-15:30 Discussion

Please note, that all events need registration. Project events in Latvia are organised  by the project’s lead partner NDPC – an intergovernmental organisation with secretariat located in Riga. This event is facilitated by project partner Jurmala municipality.

Information about the project and the event series here.

80% of “CCI4Change: Facilitation of Citizens Energy Consumption Behavioural Change in BS Cities and Municipalities” budget is Interreg BSR co-funded with the remaining 20% coming from the project partners.

Project is implemented by Northern Dimension Partnership on Culture (lead partner, the Secretariat located in Latvia); Jurmala Local Government Administration (Latvia); the City of Kotka (Finland); Scania Region (Sweden); Cursor Oy: Kotka-Hamina Regional Development Company (Finland); Föreningen Stapelbädden/STPLN (Sweden) and South – Eastern Finland University of Applied Sciences Ltd (Xamk) (Finland).