Seminar in Kauguri: “Familiarisation with the site and the recent innovation open call”

Are you a theatre director, photographer, playwright, composer, sculptor, new media artist or any other creative professional? Want to know how you can get involved in sustainable development? This is the opportunity for you!

In May 2024 the 3 innovation seed money open calls are to be announced in Latvia, Finland and Sweden. To help culture and creative field  practitioners build cross-innovation skills and create clear proposals for the calls, partners are organising 3 parallel capacity building programmes in all three surroundings. Below you can find English information about an event held as a part of the event programme in Latvia.


Vai Tu esi režisors, fotogrāfs, dramaturgs, komponists, tēlnieks, jauno mediju mākslinieks vai kādas citas radošās profesijas pārstāvis? Vēlies uzzināt, kā Tu vari iesaistīties ilgtspējīgu risinājumu izstrādē? Šī ir iespēja Tev! Darbnīcas Jūrmalā, Rīgā un tiešsaistē sniegs iespēju paplašināt zināšanas un sagatavoties gaidāmajam 9900 EUR vērtajam radošo inovāciju konkursam “Ieslēdz Kaugurus!”.

7.maija notikums Kauguros: “Iepazīšanās ar lokāciju un nesen izsludināto konkursu” ir piektais seminārs, kurā būs iespējams uzzināt vairāk par finansējuma iespēju, tuvāk iepazīt Kaugurus un Jūrmalas pašvaldības izvirzīto izaicinājumu. Tiksimies plkst. 17:00 Jūrmalas Jauniešu iniciatīvu centrā, Mazajā Nometņu ielā 1, (Kauguru parkā), Jūrmalā. Reģistrējies te.

Ko mēs varam mācīties no Latvijā veiktiem sociālantropoloģiskiem pētījumiem par iedzīvotāju attieksmi pret energo patēriņu? Kādi energoefektivitātes izaicinājumi ir klātesoši Kauguros? Sniedzot atbildes uz šiem un citiem jautājumiem, gaidāmais seminārs palīdzēs sagatavot pieteikumu inovāciju konkursam.

17:00-17:10 Īsumā par CCI4change projektu, finansējuma iespēju un turpmākajām darbnīcām

17:10-17:40 Sociālantropologs Kārlis Lakševics par sociālantropoloģiskiem pētījumiem par iedzīvotāju attiecībām ar energoefektivitāti Latvijā

17:40-18:00 Īsa diskusija

18:00-19:30 Pārsteigumiem pilna ekskursija pa Kauguriem

Lūdzam ņemt vērā, ka reģistrācija pasākumam ir obligāta. Pasākums ir paredzēts mākslas, kultūras un radošo jomu profesionāļiem un studentiem. Tas ir bez maksas, un tajā var piedalīties ikviens interesents.

KĀRLIS LAKŠEVICS ir sociālantropologs, vides aktīvists un mācību dizainers, kas pēta vides, tehnoloģiju un sociālekonomisko nevienlīdzību attiecības. Kārļa pētnieciskās uzmanības un darbības centrā šobrīd ir mājokļu sistēmu sociālekoloģiskā ilgtspēja. Kārlis iestājas par to, lai vides un sociālais taisnīgums tiktu veidotots ciešā sazobē.

Projekta pasākumus Latvijā nodrošina projekta vadošais partneris Ziemeļu dimensijas Kultūras partnerība – starpvaldību organizācija, kuras sekretariāts atrodas Rīgā. Pasākumi tiek īstenoti ciešā sadarbībā ar projekta partneri Jūrmalas pašvaldību, un tos vadīs Marta Kontiņa (Story Hub). Plašāka informācija par pasākumu ciklu lasāma šeit.

“CCI4Change: Iedzīvotāju enerģijas patēriņa paradumu maiņas veicināšana Baltijas jūras pilsētās un pašvaldībās” projektu 80 procentu apmērā līdzfinansē Eiropas Savienības INTERREG Baltijas jūras reģiona programma, bet 20 procenti ir projekta partneru līdzfinansējums.

Projektu īsteno Ziemeļu Dimensijas Kultūras partnerība (vadošais partneris, sekretariāts atrodas Latvijā); Jūrmalas pašvaldība (Latvija); Kotkas pilsēta (Somija); Skones reģions (Zviedrija); Cursor Oy: (Somija); Föreningen Stapelbädden/STPLN (Zviedrija) un Dienvidaustrumu Somijas Lietišķo zinātņu universitāte (Xamk) (Somija).


Creative and Cultural sector practitioner skill-building events in Jūrmala, Riga and online will provide opportunity to build skills and prepare for the upcoming “Switch on Kauguri” innovation open call worth 9900 EUR. Register here.

The event on 7 May in Kauguri: “Getting to know the location and the recently announced call for proposals” is the fifth seminar to learn more about the funding opportunity, get to know Kauguri and the challenge set by the Jūrmala Municipality. We will meet at the Jūrmala Youth Initiative Centre, Mazā Nometņu iela 1, (Kauguri Park), Jūrmala.

What can we learn from socio-anthropological studies conducted in Latvia on people’s attitudes towards energy consumption? What energy efficiency challenges are present in Kauguri? By providing answers to these and other questions, the upcoming seminar will help to prepare the application for the innovation competition.

17:00-17:10 Brief overview of the CCI4change project, funding opportunity and future workshops

17:10-17:40 Social anthropologist Kārlis Lakševics on social anthropological research on people’s relationship with energy efficiency in Latvia

17:40-18:00 Short discussion

18:00-19:30 Surprise-filled tour of Kauguri

Please note that registration for the event is compulsory. The event is intended for professionals and students in the fields of art, culture and creativity. It is free of charge and open to everyone.

KARLIS LAKŠEVICS is a social anthropologist, environmental activist and instructional designer who studies the relationship between environment, technology and socio-economic inequalities. His current research and practice focuses on the socio-ecological sustainability of housing systems. He advocates for environmental and social justice to be developed in close contact.

The project events in Latvia are facilitated by the project’s lead partner NDPC – an intergovernmental organisation with secretariat located in Riga. The events are organised together with project partner Jurmala Municipality and facilitated by Marta Kontina (Story Hub).

80% of “CCI4Change: Facilitation of Citizens Energy Consumption Behavioural Change in BS Cities and Municipalities” budget is Interreg BSR co-funded with the remaining 20% coming from the project partners.

Information about the project and the event series here.