Art, Anthropology and Sustainability: the development of the research and collaborative work “Garden 849”

Photo: Madara Kuplā


In May 2024 the 3 innovation seed money open calls are to be announced in Latvia, Finland and Sweden. To help CCI practitioners build cross-innovation skills and create clear proposals for the calls, partners are organising 3 parallel capacity building programmes in all three surroundings. Below you can find English information about an event held in Latvia.


Kā mākslas, kultūras un radošo nozaru praktiķi var iesaistīties ilgtspējīgu risinājumu izstrādē? Darbnīcas Jūrmalā, Rīgā un tiešsaistē sniegs iespēju paplašināt zināšanas un sagatavoties gaidāmajam 9900 EUR vērtajam radošo inovāciju konkursam “Ieslēdz Kaugurus!”. Vikas Ekstas un Annas Griķes darbnīca: “Māksla, antropoloģija un ilgtspēja: pētniecībā un sadarbībā balstīta darba “Dārziņš nr. 849” izstrāde” ir cikla otrā darbnīca, kurai reģistrēties iespējams šeit. Darbnīca norisināsies 15. aprīlī, 16:00-18:00 Ziemeļvalstu Ministru padomes biroja telpās (Marijas iela 13/3, Berga Bazārā), Rīgā (ierobežots vietu skaits).

Darbnīcas laikā tiks sniegts teorētisks un praktisks priekšstats par to, kā mijiedarbojas māksla, antropoloģija un ilgtspēja. To ilustrēs abu darbnīcas vadītāju pieredzes stāsts par pētniecībā un sadarbībā balstītā darba “Dārziņš nr. 849” izstrādes procesu, atklājot dažādos tapšanas posmus un mijiedarbības dinamiku starp Viku kā mākslinieci un Annu kā antropoloģi. Darbnīcas otrajā daļā dalībnieki nelielās grupās tiks aicināti izdzīvot šos dažādos posmus, veicot praktiskus uzdevumus, par kuriem darbnīcas izskaņā aicināsim kopā reflektēt diskusijā par ieguvumiem un izaicinājumiem pētniecībā un sadarbībā balstītu darbu radīšanas procesā.

16.00-16.30 Ieskats mākslas antropoloģijas un ilgtspējas krustpunktos (Anna)

16.30-17.00 Darba “Dārziņš nr. 849” izstrādes process (Vika)

17.00-17.30 Grupu darbs

17.30-17.50 Diskusija par ieguvumiem un izaicinājumiem pētniecībā un sadarbībā balstītu darbu radīšanas procesā

17.50-18.00 Īsumā par CCI4change projektu, gaidāmo finansējuma iespēju un turpmākajām darbnīcām (Marta Kontiņa)

Lūdzam ņemt vērā, ka reģistrācija pasākumam ir obligāta. Pasākums ir paredzēts mākslas, kultūras un radošo jomu profesionāļiem un studentiem. Tas ir bez maksas, un tajā var piedalīties ikviens interesents. Ziemeļvalstu Ministru padomes biroja telpās notiekošajos klātienes pasākumos ir ierobežots dalībnieku skaits, un reģistrācija ir atvērta tikai līdz brīdim, kad ir sasniegta pasākuma kapacitāte.

VIKA EKSTA (1987) ir latviešu māksliniece un pedagoģe, kas savos darbos izmanto fotogrāfiju, kustīgo attēlu, performanci un audiovizuālos arhīvus, apvienojot dokumentālus un fiktīvus vēstījumus. Kopš 2014. gada piedalās izstādēs Latvijā un ārvalstīs, piemēram, galerijā ALMA, ISSP Galerijā, Kauņas Fotogrāfijas galerijā. Piedalījusies grupas izstādēs Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā, Lietuves Nacionālajā mākslas galerijā, Kim? Laikmetīgās mākslas centrā un citviet. Vikas darbi ir iekļauti Latvijas Nacionālā mākslas muzeja, Latvijas Fotogrāfijas muzeja un privātās kolekcijās Eiropā un ASV.

ANNA GRIĶE (1988) ir antropoloģe, pasniedzēja un cilvēktiesību aktīviste. 2023. g. aizstāvējusi disertāciju “Tautas dievbijība Romas katoļu draudzēs Latgales pierobežā”, turpina nodarboties ar pētniecību, veic Latvijas pierobežas monitoringu un koordinē humanitāro atbalstu patvēruma meklētājiem. Paralēli pasniedz LU Antropoloģijas studiju nodaļā, asistē Ekonomikas antropoloģijas kursam SSE Riga un ir Latvijas Antropologu biedrības valdes priekšsēdētāja.

Projekta pasākumus Latvijā nodrošina projekta vadošais partneris Ziemeļu dimensijas Kultūras partnerība – starpvaldību organizācija, kuras sekretariāts atrodas Rīgā. Pasākumi tiek īstenoti ciešā sadarbībā ar projekta partneri Jūrmalas pašvaldību, un tos vadīs Marta Kontiņa (Story Hub). Plašāka informācija par pasākumu ciklu lasāma šeit.

“CCI4Change: Iedzīvotāju enerģijas patēriņa paradumu maiņas veicināšana Baltijas jūras pilsētās un pašvaldībās” projektu 80 procentu apmērā līdzfinansē Eiropas Savienības INTERREG Baltijas jūras reģiona programma, bet 20 procenti ir projekta partneru līdzfinansējums.

Projektu īsteno Ziemeļu Dimensijas Kultūras partnerība (vadošais partneris, sekretariāts atrodas Latvijā); Jūrmalas pašvaldība (Latvija); Kotkas pilsēta (Somija); Skones reģions (Zviedrija); Cursor Oy: (Somija); Föreningen Stapelbädden/STPLN (Zviedrija) un Dienvidaustrumu Somijas Lietišķo zinātņu universitāte (Xamk) (Somija).


Creative and Cultural sector practitioner skill-building events in Jūrmala, Riga and online will provide opportunity to build skills and prepare for the upcoming “Switch on Kauguri” innovation open call worth 9900 EUR. Workshop of Vika Eksta and Anna Griķe: “Art, Anthropology and Sustainability: the Development of the Research and Collaborative Work “Garden 849″” is the second workshop of the series, for which you can register here. The workshop will be held in Latvian and will take place on 15 April, 16:00-18:00 at the Nordic Council of Ministers’ Office (Marijas iela 13/3, Bergs Bazaar), Riga.

The second workshop will provide theoretical and practical insights into how art, anthropology and sustainability interact. This will be illustrated by the two workshop leaders’ experiences of the research and collaborative process of the work “Garden 849”, revealing the different stages of its creation and the dynamics of interaction between Vika as an artist and Anna as an anthropologist. In the second part of the workshop, participants will be invited to live through these different stages in small groups, performing practical tasks, which will be reflected on together in a discussion on the benefits and challenges of research and collaborative work-making at the end of the workshop.

16.00-16.30 Insights into the intersection of anthropology of art and sustainability (Anna)

16.30-17.00 The development process of the work “Garden 849” (Vika)

17.00-17.30 Group work

17.30-17.50 Discussion on the benefits and challenges of research and collaborative production

17.50-18.00 Shortly about the CCI4change project, upcoming funding opportunity and future events (Marta Kotina)

Please note, that all events need registration. The onsite events at the Nordic Council of Ministers have a limited attendance and the registration is open only until the event is full.

VIKA EKSTA (1987) is an artist based in Riga, Latvia. In her long-term projects, Vika combines the documentary and fictional.  Vika’s choice of medium depends on the idea of the project. She is skilled in photography, analogue photo lab work, performance for the camera and audiovisual archive research. Since 2014, she has participated in exhibitions in Latvia and abroad, including at the Latvian National Museum of Art (2020), kim? Contemporary Art Centre (2019), Gallery Alma (2019), ISSP Gallery (2018), Kaunas Photography Gallery (2017). Her work is held in the collections of Latvian National Museum of Art, Latvian Museum of Photography and private collections in Europe and USA.

ANNA GRIĶE (1988) is an anthropologist, lecturer and human rights activist. In 2023 she defended her dissertation “Popular piety in Roman Catholic parishes of Latgalian borderland”. Currently she continues her research, monitors the Latvian borderlands and coordinates humanitarian support for asylum seekers. In parallel, she teaches at the Department of Anthropology at the University of Latvia, assists in the Economic Anthropology course at Stockholm School of Economics in Riga and is the Chair of the Board of the Latvian Society of Anthropologists.

The project events in Latvia are facilitated by the project’s lead partner NDPC – an intergovernmental organisation with secretariat located in Riga. The events are organised together with project partner Jurmala Municipality and facilitated by Marta Kontina (Story Hub).

80% of “CCI4Change: Facilitation of Citizens Energy Consumption Behavioural Change in BS Cities and Municipalities” budget is Interreg BSR co-funded with the remaining 20% coming from the project partners.

Information about the project and the event series here.