Katriina Haikala (Finland) webinar “How to Communicate Creative Skills to Professionals Outside the Realm of Art and Culture?”

Are you a theatre director, photographer, playwright, composer, sculptor, new media artist or any other creative professional? Want to know how you can get involved in sustainable development? This is the opportunity for you!

In May 2024 the 3 innovation seed money open calls are to be announced in Latvia, Finland and Sweden. To help culture and creative field  practitioners build cross-innovation skills and create clear proposals for the calls, partners are organising 3 parallel capacity building programmes in all three surroundings. Below you can find English information about an event held as a part of the event programme in Latvia.


Vai Tu esi režisors, fotogrāfs, dramaturgs, komponists, tēlnieks, jauno mediju mākslinieks vai kādas citas radošās profesijas pārstāvis? Vēlies uzzināt, kā Tu vari iesaistīties ilgtspējīgu risinājumu izstrādē? Šī ir iespēja Tev! Pasākumi Jūrmalā, Rīgā un tiešsaistē sniegs iespēju paplašināt zināšanas un sagatavoties gaidāmajam 9900 EUR vērtajam radošo inovāciju konkursam “Ieslēdz Kaugurus!”. Pasākumiem iespējams reģistrēties šeit.

Ceturtā (tiešsaistes) semināra mērķis ir paplašināt tā dalībnieku sadarbības iespējas ar citu jomu profesionāļiem (piemēram, tehnoloģiju vai veselības nozarēm, pilsētu/pašvaldību iestādēm utml.). Tas norisināsies 24. aprīlī, 18.00-19.00, Zoom platformā.

Šis dinamiskais 45 minūšu tiešsaistes seminārs ir veidots profesionāļiem, kas strādā mākslas un kultūras jomā un vēlas likt lietā savus unikālos talantus ārpus tradicionālajiem mākslas kontekstiem. Lūdzam ņemt vērā, ka reģistrācija pasākumam ir obligāta. Pasākums norisināsies angļu valodā. Tas ir bez maksas un piedalīties var ikviens interesents, bet vietu skaits ir ierobežots, un, sasniedzot dalībnieku limitu, reģistrācija tiks slēgta.

Tiešsaistes seminārā tiks apskatīti divi aspekti, kas palīdzēs efektīvi komunicēt savas radošās prasmes ārpus mākslas un kultūras sektora:

  1. Prasmju atpazīšana un to apraksts:

Ar interaktīvu vingrinājumu un vadītas pašrefleksijas palīdzību būs iespējams apgūt mākslu skaidri un pārliecinoši identificēt un formulēt savu daudzveidīgo prasmju buķeti. Dalībnieki iemācīsies precīzi atpazīt savas stiprās puses, kompetences un unikālās spējas. Mēs atklāsim slēptos talantus un gūsim ieskatu par to, kā efektīvi pārvērst savas mākslinieciskās un radošās prasmes valodā, kas pieejama sadarbības partneriem vai klientiem no dažādām vidēm ārpus mākslas un kultūras jomas.

  1. Prasmju un zināšanu komunikācija ārpus mākslas un kultūras jomām:

Efektīvai sadarbībai un partnerībai bieži vien ir nepieciešams pārvarēt plaisu starp mākslas valodu un citu nozaru sarunvalodu. Pētīsim stratēģijas, kā informēt potenciālos sadarbības partnerus ārpus mākslas un kultūras jomām par savām zināšanām. Sākot ar vēstījuma pilnveidošanu un beidzot ar sava portfolio pielāgošanu dažādām auditorijām. Šī būs iespēja apgūt rīkus, lai efektīvi izgaismotu savu māksliniecisko un radošo prasmju vērtību jebkurā profesionālā vidē.

Par treneri:

KATRIINA HAIKALA (Somija) ir vizionāre un vizuālā māksliniece ar 15 gadus ilgu karjeru sociāli iesaistītā mākslā un koučingā. Izmantojot mākslas spēku, lai rosinātu pārmaiņas, savos projektos Haikala ir pārliecinoši un iespaidīgi integrējusi savu māksliniecisko praksi un sociālus mērķus. Viņas sociāli angažētā pieeja ir ne tikai aizrāvusi skatītājus, bet arī piesaistījusi starptautisku plašsaziņas līdzekļu uzmanību, paverot globālas iespējas.

Pārvarot robežas un kultūras, Katriina Haikala veiksmīgi izveidojusi saikni ar dažādām auditorijām un izstādījusi savus pārdomas rosinošos darbus vairāk nekā desmit valstīs. Haikalas sadarbība ar daudzām ievērojamām mākslas institūcijām ne tikai savā dzimtenē, bet arī ārpus tās, ilustrē viņas izcilo spēju veidot dziļas saiknes ar sadarbības partneriem, veicinot jēgpilnu mijiedarbību, kas pāraug ilgstošās partnerībās.

Papildus saviem sasniegumiem mākslā Katriina Haikala ir veiksmīgi apmācījusi daudzus privātos klientus un simtiem līderu un organizāciju vadītāju. Viņas pieredze, vadot indivīdus un komandas personīgās un profesionālās izaugsmes virzienā, ir atstājusi paliekošu iespaidu, ļaujot citiem pilnībā atraisīt savu potenciālu. Katrīna ir ieguvusi bakalaura grādu mākslas pedaģijā un ir sertificēta EMCC Systemic Team Coach® un Life Coach.

Vairāk informācijas par treneri:

www.katriinahaikala.com

https://www.instagram.com/katriina.haikala/

https://www.linkedin.com/in/katriina-haikala/

Projekta pasākumus Latvijā nodrošina projekta vadošais partneris Ziemeļu dimensijas Kultūras partnerība – starpvaldību organizācija, kuras sekretariāts atrodas Rīgā. Pasākumi tiek īstenoti ciešā sadarbībā ar projekta partneri Jūrmalas pašvaldību, un tos vadīs Marta Kontiņa (Story Hub). Plašāka informācija par pasākumu ciklu lasāma šeit.

“CCI4Change: Iedzīvotāju enerģijas patēriņa paradumu maiņas veicināšana Baltijas jūras pilsētās un pašvaldībās” projektu 80 procentu apmērā līdzfinansē Eiropas Savienības INTERREG Baltijas jūras reģiona programma, bet 20 procenti ir projekta partneru līdzfinansējums.

Projektu īsteno Ziemeļu Dimensijas Kultūras partnerība (vadošais partneris, sekretariāts atrodas Latvijā); Jūrmalas pašvaldība (Latvija); Kotkas pilsēta (Somija); Skones reģions (Zviedrija); Cursor Oy: (Somija); Föreningen Stapelbädden/STPLN (Zviedrija) un Dienvidaustrumu Somijas Lietišķo zinātņu universitāte (Xamk) (Somija).


Creative and Cultural sector practitioner skill-building events in Jūrmala, Riga and online will provide opportunity to build skills and prepare for the upcoming “Switch on Kauguri” innovation open call worth 9900 EUR. Register here.

The aim of the third (online) seminar is to expand the possibilities of work of the seminar participants into more cross-collaborative settings with professionals from other fields such as sectors of technology, wellbeing, sustainability goals together with city/municipality authorities or other industries in more wide). It will take place on 24 April, 18.00-19.00, at the Zoom platform.

This dynamic 45-minute webinar is tailored for professionals working in the arts and culture eager to leverage their unique talents beyond traditional artistic realms. Please note, that the event requires registration. The event will be held in English, it is free of charge and everyone interested is welcome to join, but the participant count is limited and the registration will be closed when the maximum participant count will be reached.

In this session the participants will delve into two pivotal areas aimed at empowering their professional journey:

  1. Skills Recognition and Description:

The art of identifying and articulating your diverse skill set with clarity and confidence is achieved through interactive exercises and guided self-reflection. Participants will learn how to pinpoint their own strengths, competencies, and unique abilities. We will uncover hidden talents and gain insight into effectively translating our artistic and creative skills into a language accessible to collaborators, partners, or clients from diverse backgrounds beyond the realms of art and culture.

  1. Communicating Skills and Expertise Beyond the Fields of Art and Culture:

Effective collaboration and partnerships often require bridging the gap between the language of art and the vernacular of other industries. In this webinar, we will explore strategies for communicating your expertise to potential collaborators from fields outside of art and culture. From refining our message to adapting your portfolio for different audiences, this segment will equip you with the tools to effectively convey the value of your artistic and creative skills in any professional setting.

About the coach:

KATRIINA HAIKALA is a visionary visual artist with a 15-year career at the intersection of art social engagement and coaching. With an impressive track record, Katriina Haikala has created a significant impact through her art projects and coaching expertise. Throughout her career, Haikala has seamlessly integrated her artistic practice with social causes, utilizing the power of art to incite change. Her socially engaged approach has not only captivated audiences but has also caught the attention of international media, propelling her work to a global stage.

Katriina Haikala has exhibited her thought-provoking creations and worked closely with esteemed art institutions across over a dozen countries, transcending borders and cultures to connect with diverse audiences. Her ability to forge deep connections with collaborators is unparalleled, fostering meaningful interactions that have grown into long lasting partnerships.

Beyond her artistic accomplishments, Katriina Haikala has successfully coached numerous private clients and hundreds of leaders and managers in organizations. Her expertise in guiding individuals and teams towards personal and professional growth has left a lasting impact, enabling others to unlock their full potential. Katriina has a Bachelor degree in art education and is an EMCC certified Systemic Team Coach® and Life Coach.

You can find more information about Katriina:

www.katriinahaikala.com

https://www.instagram.com/katriina.haikala/

https://www.linkedin.com/in/katriina-haikala/

The project events in Latvia are facilitated by the project’s lead partner NDPC – an intergovernmental organisation with secretariat located in Riga. The events are organised together with project partner Jurmala Municipality and facilitated by Marta Kontina (Story Hub).

80% of “CCI4Change: Facilitation of Citizens Energy Consumption Behavioural Change in BS Cities and Municipalities” budget is Interreg BSR co-funded with the remaining 20% coming from the project partners.

Information about the project and the event series here.